Autokooli kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1. Ecodrive Eesti OÜ (registrikood: 12860386) on täiskasvanute täienduskoolitusasutus, mille ärinimi on Ecodrive Autokool (edaspidi: Koolitaja).
1.2.
Ecodrive Autokool tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusloa nr. 1.1-3/18/295 alusel.
1.3.
Ecodrive Autokool on esitanud majandustegevuse teate nr. 205445.
1.4.
Koolitaja viib läbi B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusi (edaspidi: Koolitus).
1.5.
Koolitaja lähtub Koolituste korraldamisel kehtivatest mootorsõidukijuhi koolitust reguleerivatest õigusaktidest ja dokumentidest, samuti kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest.
1.6.
Koolitaja asjaajamiskeel on eesti keel.
1.7.
Koolitaja juriidiline aadress on Betooni 17, Lagedi, Harju mk.
1.8.
Õppetööd viiakse läbi aastaringselt.
1.9.
Õppetundide pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (üks akadeemiline tund vastab 45 minutile).
1.9.
Koolitaja lähtub Koolituste läbiviimisel mootorsõidukijuhi ettevalmistamist käsitlevast seadusandlusest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning muudest kehtivatest õigusaktidest, samuti koolituskursuse õppekavast.
1.10.
Koolitaja on oma veebilehel www.ecodriveautokool.ee avaldanud info pakutavate koolituste, hindade, õppekava jms kohta.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1. Koolitaja õppekavade koostamisel lähtutakse mootorsõidukijuhi ettevalmistamist käsitlevast seadusandlusest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning muudest kehtivatest õigusaktidest.
2.2.
Koolitaja õppekavas sätestatakse järgmised andmed:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused;
  • õppe kogumaht, sealhulgas teooriaõppe ja sõiduõppe mahud;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni kirjeldus koolitajal.

2.3.Õppekava koostatakse õpiväljundipõhiselt, kusjuures õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel.
2.4.
Koolitaja kontrollib vähemalt kord aastas, vajadusel sagedamini, et õppekava oleks vastavuses kehtiva seadusandlusega.
2.5.
Koolitaja õppekava on avaldatud Koolitaja veebilehel.

3. Koolitaja õpetajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Koolitaja juures töötavate õpetajate kvalifikatsioon peab vastama seadusega sätestatud mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioonile.
3.2.
Õpetajad peavad omama mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust.
3.3.
Andmed õpetajate kvalifikatsiooni kohta on toodud Koolitaja veebilehel.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Koolitaja kasutab teooriaõppel elektroonilist õppekeskkonda, mis on nõuetele vastav ja tunnustatud Transpordiameti poolt.
4.2.
Õppesõidukid on nõuetekohase varustusega, mille nõuded on määratud seadusandlusega.
4.3.
Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks jälgib Koolitaja pidevalt, et õppekeskkond vastaks seadusandluses sätestatud nõuetele.

5. Koolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Kõigil koolitusel osalevatel ja osalenud Õpilastel on võimalus anda tagasisidet, kas suulises või kirjalikus (nii digitaalselt kui paberkandjal) vormis.
5.2.
Tagasiside andmine Õpilase poolt on vabatahtlik.
5.3.
Laekunud tagasisidet analüüsitakse Koolitaja poolt. Vajadusel võetakse kasutusele abinõud Koolituse kvaliteedi tõstmiseks.
5.4.
Koolitaja kogub enda kohta statistilisi andmeid Transpordiameti veebilehelt. Kogutud andmed analüüsitakse Koolitaja poolt, vajadusel rakendatakse meetmed Koolituse kvaliteedi tõstmiseks.