Autokooli õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. Ecodrive Eesti OÜ (registrikood: 12860386) on täienduskoolitusega tegelev täiskasvanute koolitusasutus, mille ärinimi on Ecodrive Autokool (edaspidi: Koolitaja).
1.2. Ecodrive Autokool tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusloa nr. 1.1-3/18/295 alusel.
1.3. Ecodrive Autokool on esitanud majandustegevuse teate nr. 205445.
1.4.
Koolitaja viib läbi B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusi (edaspidi: Koolitus).
1.5. Koolitaja lähtub Koolituste korraldamisel kehtivatest mootorsõidukijuhi koolitust reguleerivatest õigusaktidest ja dokumentidest, samuti kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest.
1.6. Koolitaja õppetöö ja asjaajamise keel on eesti keel.
1.7. Koolitaja juriidiline aadress on Betooni 17, Lagedi, Harju mk.
1.8. Õppetööd viiakse läbi aastaringselt.
1.9. Õppetundide pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund vastab 45 minutile).
1.10. Koolitaja lähtub koolituskursuse õppekavast, kus on määratletud:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused;
 • õppe kogumaht (akadeemilistes tundides), sealhulgas teooriaõppe ja sõiduõppe mahud;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni kirjeldus koolitajal.

1.11. Koolitaja on oma veebilehel www.ecodriveautokool.ee avaldanud info pakutavate koolituste, hindade, õppekava jms kohta.

2. Koolitusele vastuvõtt

2.1. Koolitusele saab õppima asuda isik, kes vastab seadusandluses toodud nõuetele (edaspidi: Õpilane). Nõuded on järgmised:

 • koolituskursusele võetakse õppima isik, kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane,
 • koolituskursusele vastuvõtmiseks peab isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

2.2. Koolitusele õppima asujal tuleb Koolitajale esitada kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend.
2.3. Koolitusel osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Koolitaja kodulehel www.ecodriveautokool.ee läbi registreerimisvormi või kirjutades Koolitajale e-posti aadressil info@ecodriveautokool.ee
2.4. Koolitusele registreerunud isikutele saadetakse kahe tööpäeva jooksul kinnituskiri registreerumise kohta.
2.5.
Õpilasega, kes asub õppima esmaõppe algastme koolituskursusele, sõlmitakse kirjalik koolitusleping.
2.6. K
oolituslepingu sõlminud Õpilasega menetletakse järgmised seadusega ette nähtud toimingud ja vormistatakse õppedokumentatsioon:

 • teooriaõppes avatakse konto e-õppe keskkonnas ning viiakse läbi teooriaõppe avaloeng;
 • vormistatakse õpingukaart;
 • õpingukaartide väljaandmise registrisse tehakse kanne õpingukaardi kohta. Õpilane kinnitab õpingukaardi kättesaamise oma allkirjaga õpingukaartide registris;
 • andmed õppima asunud Õpilase kohta edastatakse Transpordiametile.

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1. Koolitaja kogub Õpilase kohta järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • e-posti aadress
 • kontakttelefon

3.2. Isikukood on vajalik Õpilase andmete edastamiseks Transpordiametile, samuti seadusandlusega nõutud kannete tegemiseks õppedokumentatsiooni ning koolituskursuse tunnistuse väljastamiseks.
3.3. Koolitaja 
võib kogutud isikuandmeid jagada ametiasutustega juhul, kui see on seadusandlusega nõutud.
3.4. Koolitaja töötleb Õpilase Isikuandmeid vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse §6.

4. Koolituse eest tasumine

4.1. Koolituste hinnad on avalikustatud Koolitaja veebilehel (www.ecodriveautokool.ee).
4.2. Koolituslepingu sõlmimisel fikseeritakse Koolituse eest tasutavate maksete suurus. Koolitajal on õigus igal ajal koolituste hinda muuta. Info hindade muutuse kohta avaldatakse Koolitaja veebilehel.
4.3. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arved väljastatakse Õpilasele enne koolituste toimumist.
4.4. Sõidutundide eest tasumine toimub arve alusel. Arved väljastatakse Õpilasele enne sõidutundide toimumist. Broneeritud ja tasutud sõidutundide Õpilase poolt tühistamisel tasutud summat ei tagastata.
4.5.
Koolitajal on õigus mitte tagastada Õpilasele tasu katkestatud kursuse eest.
4.6. Koolitajal on õigus mitte lubada Õpilast autokooli sõidueksamile, kui Õpilane ei ole õpingute jooksul õppetasu tasunud täies mahus.

5. Koolituse lõpetamine ja koolituselt väljaarvamise kord

5.1. Õpilane on lõpetanud Ecodrive Autokooli Koolituse, kui ta on läbinud kõik seadusega ette nähtud teooriaõppe- ja sõidutunnid ning koolitused ning ühtlasi saavutanud nõutud õpiväljundi.
5.2. E
smaõppe algastme Koolitusel õppiv Õpilane peab Koolituse täies mahus läbimiseks läbima teooriakursuse täies mahus, sõiduõppe täies mahus, läbima seadusega nõutud lisakoolitused ning Koolituse lõpetamisel sooritama autokooli teooria- ja sõidueksami.
5.3.
Kõik seadusega nõutud teooriaõppe- ja sõidutunnid ning koolitused läbinud, õpiväljundi saavutanud ning samuti autokooli teooria- ja sõidueksami edukalt sooritanud Õpilasele väljastatakse koolituskursuse tunnistus.
5.4.
Koolituskursuse tunnistusel on järgmised väljad:

 • koolituse läbinud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • Koolitaja nimi ja registrikood;
 • Koolitaja tegevusloa number;
 • õppekava nimetus;
 • koolituse toimumise aeg ja maht;
 • tunnistuse väljaandmise kuupäev;
 • tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

5.5. Koolitaja kannab tunnistuse andmed mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuste väljaandmise registrisse. Õpilane kinnitab koolituskursuse tunnistuse kättesaamist oma allkirjaga registris.
5.6.
Koolitaja edastab andmed Koolituse läbinud Õpilase kohta Transpordiametile.
5.7. Juhul, kui Õpilane katkestab õpingud, siis Õpilase soovi korral väljastatakse talle tõend läbitud teemade kohta. 

6. Koolitaja õigused ja kohustused

6.1. Koolitaja õigused

6.1.1. Koolitajal on õigus teha koolituste hinnakirjas muudatusi. Muudatused avaldatakse Koolitaja veebilehel.
6.1.2.
Koolitaja ei kanna materiaalset ega ka mingit muud vastutust Õpilase ees, kes on õpingud katkestanud.
6.1.3.
Koolitajal on õigus Koolituselt välja arvata Õpilane, kes ei vasta seadusandluses toodud nõuetele. Koolitajal puuduvad sel juhul materiaalsed kohustuse Õpilase ees ning makstud õppetasu ei tagastata.

6.2. Koolitaja kohustused

6.2.1. Koolitaja kohustub Koolituste läbiviimisel lähtuma Eesti Vabariigi kehtivatest B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitust reguleerivatest õigusaktidest ja B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekavast.
6.2.2.
Koolitaja kohustub tagama Koolituse kvaliteedi ja vastavuse seadusandlusega kehtestatud nõuetele.
6.2.3.
Koolitaja kohustub säilitama ja käitlema Õpilase poolt Koolitajale usaldatud andmeid seadusega kehtestatud korras.
6.2.4.
Koolitaja kohustub tagama Õpilase isikuandmete konfidentsiaalsuse.
6.2.5.
Koolitaja kohustub Õpilasele võimaldama kõigi seadusega ette nähtud koolituste läbimise.
6.2.6.
Koolitaja kohustub pidama tundide toimumise kohta arvestust. Teooriaõppe e-õppe ja klassitundide arvestus käib e-õppe keskkonna kaudu. Sõidutundide arvestus toimub õpingukaardi sissekannete alusel, mille kinnitavad õpetaja ja õpilane oma allkirjadega.
6.2.7.
Juhul, kui Koolitaja mingil põhjusel ei saa tunde läbi viia, siis ärajäänud tundide osas Õpilasega kokku leppima järgmise sobiva aja.
6.2.8.
Koolitaja kohustub koguma ja säilitama seadusandlusega sätestatud andmeid ja dokumente vastavalt seaduses toodud nõuetele.

7. Õpilase õigused ja kohustused

7.1. Õpilase õigused

7.1.1. Õpilasel on õigus saada kvaliteetset ja nõuetele vastavat õpet.
7.1.2. Õpilasel on õigus saada infot Koolituste kohta.
7.1.3. Õpilasel on õigus o
saleda Koolitusel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult taasesitatavas vormis.

7.2. Õpilase kohustused

7.2.1. Koolitusele registreerunud ja Koolitajaga koolituslepingu sõlminud Õpilane kohustub läbima vajalikud koolitused vähemalt seadusega nõutud mahus.
7.2.2.
Õpilane kohustub õigeaegselt tasuma koolituste tasu Koolitaja poolt väljastatud arvete alusel.
7.2.3.
Õpilane kohustub teavitama Koolitajat koheselt, kui tema kontaktandmed on muutunud.
7.2.4.
Õpilane kohustub Koolitusel õppimise perioodil kontrollima oma e-posti postkasti vähemalt kord päevas, et Koolitaja poolt edastatud info jõuaks õigeaegselt Õpilaseni.
7.2.5. Koolituse jooksul, õ
ppesõidul ning autokooli sõidueksami ajal kohustub Õpilane liiklemisel järgima seadusandlusega kehtestatud reegleid ja nõudeid.
7.2.6.
Koolituse lõppemisel kohustub Õpilane tagastama õpingukaardi Koolitajale.

8. Vaidluste lahendamise kord

8.1. Koolitaja ja Õpilase vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel, lähtudes sealjuures kehtivast seadusandlusest.
8.2. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kohtus.

9. Vääramatu jõud

9.1. Õppekorralduse alustest tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta õppekorralduse aluste rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Koolitaja Koolituse läbiviimisel või selle ettevalmistamisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud).