isikuandmete kaitse autokoolis

Isikuandmete kaitse tingimused

 

Alljärgnevalt anname ülevaate, kuidas me kasutame Ecodrive Autokooli koolituskursustel osalejate ja veebilehe kasutajate isikuandmeid. Ülevaates ei kajastata asutuste ja juriidiliste isikute andmete käitlemist.

1. Mis on isikuandmed

Tavalised isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku kohta, millega saab teda otse või kaudselt tuvastada. Tavaliste isikuandmete alla kuuluvad näiteks: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaatorid ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid.

2. Kuidas isikuandmeid kogutakse

Ecodrive Autokool kogub isikuandmeid, mis jõuavad meieni järgmisel viisil: ühenduse võtmine läbi kodulehe kontaktivormi, e-maili kaudu või telefoni teel, samuti kirjaliku või isikliku pöördumise korral.
Veebilehe kaudu kogutakse andmeid veebilehe külastatavuse ja veebilehe liikluse kohta. Need andmed on üldised ja neid ei isikustata.

3. Andmete kogumise eesmärk ja kogutavad andmed

Ecodrive Autokool kogub isikuandmeid selleks, et tagada mootorsõidukijuhi koolituskursuse teenuse osutamise vastavus seadusandlusele, samuti selleks, et tagada teenuse osutamine.
Koolitustega seoses kogume ainult selliseid andmeid, mida seadus antud koolitusteenuse osutamisel ette näeb. Lisaks sellele kogume ka teatud kontaktandmeid (telefoninumber, meiliaadress), et tagada teenuse probleemideta osutamine.
(Vt p. 10. Viited seadustele)
Veebilehe külastamisega seotud andmed on isikustamata ning nende kogumise eesmärk on parendada veebilehe tööd.

4. Kellega kogutud andmeid jagatakse

Seadusandlus kohustab mootorsõidukijuhi koolituskursuse teenuse osutamisega seoses edastama teatud isikuandmeid ja nendega seotud teavet Transpordiametile. Sellest tulenevalt edastame Transpordiametile seadusega nõutud isikuandmed ning me ei edasta isikuandmeid ega teavet, mida ei ole seadusega nõutud.
Vajadusel esitame koolituskursusega seoses isikuandmeid nendele teenusepakkujatele, kelle teenuse kasutamine on mootorsõidukijuhi koolituskursuse õppeprotsessis seadusega ette nähtud (esmaabikoolitaja, pimeda aja sõidu koolitaja, libedasõidu koolitaja).
Me ei edasta isikuandmeid mistahes kõrvalistele isikutele, välja arvatud juhul, kui seadus seda ette näeb.

5. Kui kaua ja kuidas me andmeid säilitame

Isikuandmeid säilitame vastavalt seaduses nõutud tähtajale (5 aastat). Isikuandmete säilitamisel lähtume sellest, et andmed oleksid kaitstud kõrvaliste isikute kätte sattumise eest.

6. Enda kohta kogutud andmetega tutvumine

Vastavalt seadusele on Teil õigus tutvuda Teie kohta kogutud andmetega. Juhul, kui soovite enda kohta kogutud andmetega tutvuda, siis palun esitage kirjalik isiklikult allkirjastatud (allkiri võib olla kas digitaalne või omakäeline) taotlus. Väljastame Teie kohta kogutud andmeid ainult Teile isiklikult. Kolmandale isikule väljastame isikuandmeid ainult sel juhul, kui seadus seda ette näeb.

7. Enda kohta kogutud andmete parandamine
Juhul, kui leiate, et Teie kohta kogutud andmed on ebaõiged, on Teil õigus nõuda nende parandamist. Selleks esitage kirjalik omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

8. Õigus pöörduda ametiasutuste poole oma õiguste kaitseks
Juhul, kui Te leiate, et Teie õigusi on seoses andmete töötlemisega rikutud, siis on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

9. Andmete kogumine veebilehel statistilistel eesmärkidel
Ecodrive Autokool kasutab oma veebilehel andmete analüüsimise tööriista Google Analytics. Antud tööriist kogub üldisi andmeid selle kohta, kuidas veebilehe külastaja antud veebilehte kasutab.
Veebilehe külastamisega on seotud küpsiste (cookies) kogumine. Teil on õigus seadistada oma veebibrauser selliselt, et meie veebilehe külastamisel ei salvestata küpsiseid Teie arvutisse. Samuti on Teil igal ajal võimalik oma arvutist küpsised kustutada.
Kogutavad andmed on üldised ja neid ei isikustata. Saadud teavet kasutatakse selleks, et muuta veebilehte külastajatele paremaks.

10. Viited seadustele:

Liiklusseadus

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad