Reguleerija koolitused

Reguleerijal ja lasterühma saatjal on liikluses oluline roll. Reguleerija õigeaegselt antud ja üheselt mõistetavad märguanded tagavad liikluses osalejate ohutuse ning liikluse sujuvuse.

Pakume võimalust läbida koolitus, et omandada liikluse reguleerija I või II pädevust.
Reguleerija koolitusele saab seaduse nõudest tulenevalt õppima asuda isik, kes on vähemalt 18-aastane.

Reguleerija koolitus

I pädevuskoolitus

 – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikutele (lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel).

Koolituse sisu:

 • Tänaval liikleva lasterühma ja lasterühma veol laste saatja tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted
 • Kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus
 • Ohud liikluses, sealhulgas laste eripärast tulenevad ohud
 • Reguleerija turvalisus
 • Reguleerija märguanded
 • Reguleerimata ülekäigurajal/ülekäigurajata tee ületamine
 • Reguleeritud ülekäiguraja ületamine

Koolituse maht: 2 tundi teooriat, lisaks iga osaleja kohta 5 min. praktilist koolitust.

Koolituse läbinud reguleerija:

 •  Tunneb oma pädevuse piires liiklusalaseid õigusakte ja ohutusnõudeid  ning oskab temale vajaliku pädevuse piires liiklust reguleerida;
 •  Oskab kasutada vajalikke liikluskorraldus- ja reguleerimisvahendeid;
 •  Tegutseb liiklusohutust tagades, riske vältides ning tervist ja keskkonda säästes.

Reguleerija koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste kontrolliga.

Kursuse edukalt lõpetanule väljastatakse tunnistus.

II pädevuskoolitus

 – „Liiklusseaduse” § 8  nimetatud isikutele:

 • Kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerija kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral;
 • Päästeteenistuja ja päästetöödele kaasatud isik päästetöödel;
 • Looduskaitsetöötaja kaitsealal looduskaitseseaduse tähenduses, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis ning selleni viivatel teedel;
 • Riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutuse töötaja metsateedel;
 • Raudteetöötaja raudteeülesõidukohal;
 • Parvüleveo korraldaja sadamas;
 • Parkimise korraldaja parklas;
 • Kiirabibrigaadi liige sündmuskohal kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel.

Parklas parkimist korraldav reguleerija võib erandina olla vähemalt 16-aastane isik.

Koolituse sisu:

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus

 • reguleerija tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted
 • reguleerija ülesanded
 • kohustuslik ja soovituslik reguleerija varustus, sealhulgas raadiosaatjate kasutamine
 • ohud liikluses
 • reguleerija turvalisus

Reguleerimine

 • reguleerija märguanded
 • ettevalmistus reguleerimiseks
 • reguleerimiskoha valik
 • liikluse reguleerimine erinevates olukordades

Koolituse maht: 4 tundi teooriat, lisaks iga osaleja kohta 10 min. praktilist koolitust.

Koolituse läbinud reguleerija:

 •  Tunneb oma pädevuse piires liiklusalaseid õigusakte ja ohutusnõudeid  ning oskab temale vajaliku pädevuse piires liiklust reguleerida;
 •  Oskab kasutada vajalikke liikluskorraldus- ja reguleerimisvahendeid;
 •  Tegutseb liiklusohutust tagades, riske vältides ning tervist ja keskkonda säästes.

Reguleerija koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste kontrolliga.

Kursuse edukalt lõpetanule väljastatakse tunnistus.

Reguleerijakoolituse soovi korral palun küsi hinnapakkumist: info@ecodriveeesti.ee