Riiklik teooriaeksam ja sõidueksam Transpordiametis

 

 

Siin lehel tutvustame lühidalt Transpordiameti teooria- ja sõidueksami nõudeid. Toome välja olulisemad märksõnad, mida eksamile minejal on oluline teada.

Teooriaeksam

Enne teooriaeksamit

Teooriaeksamile saab registreeruda Transpordiameti e-teeninduses. Eksam viiakse läbi eksamineeritava poolt valitud Transpordiameti teenindusbüroos eelnevalt registreeritud kuupäeval ning kellaajal.
Enne eksamile registreerimist peab olema tasutud riigilõiv.
Kuidas hästi valmistuda teooriaeksamiks loe siin.

Teooriaeksamil

Eksami kuupäeval tuleks minna kohale umbes 15-20 minutit enne eksami algust. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument. Enne teooriaeksami algust tutvustab teooriaeksami läbiviija eksamineeritavale teooriaeksamil kehtivat korda.
Eksam sooritatakse arvutil.
Teooriaeksamil tuleb vastata kõikidele küsimustele. Ainult üks vastusevariant on õige. Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui vastusevariant on vale või jäetud vastamata. Samuti loetakse valesti vastatuks teooriaeksami sooritamiseks ettenähtud aja lõppemisel vastamata jäänud küsimused.
Eksamineeritaval on eksami ajal keelatud kasutada abi- ja lisavahendeid.

 • Teooriaeksamil on 40 küsimust.
 • Küsimustele vastamiseks on aega 30 minutit.
 • Küsimused on jagatud kahte gruppi:
  • 30 küsimust liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja sõiduki teemadel
  • 10 küsimust liiklusohutuse kohta
 • Kokku tohib olla kuni 5 viga, kusjuures liiklusohutuse teemas tohib olla ainult 1 viga.
  Eksami tulemuse saab teada kohe pärast eksamit.

Pärast eksamit

Teooriaeksam on sooritatud, mis edasi?

Palju õnne eksami eduka sooritamise puhul! Nüüd saate broneerida aja sõidueksamiks, seda saab teha Transpordiameti e-teeninduses.
Tasub meeles pidada, et edukalt sooritatud teooriaeksam on kehtiv kaksteist kuud arvates eksami sooritamise päevast. Juhul, kui aasta jooksul sõidueksamit ei sooritata, tuleb teooriaeksam uuesti teha.

Eksam ebaõnnestus. Millal saab uuesti teooriaeksamit teha?

Teooriaeksamit saab uuesti sooritada mitte varem kui ülejärgmisel päeval.


Sõidueksam


Sõidueksami läbiviimise kord
– Transpordiameti poolt koostatud juhendit saab lugeda siin.

Enne sõidueksamit

Sõidueksamile saab registreeruda Transpordiameti e-teeninduses. Eksam viiakse läbi eksamineeritava poolt valitud Transpordiameti teenindusbüroos eelnevalt registreeritud kuupäeval ning kellaajal.
Enne eksamile registreerimist peab olema tasutud riigilõiv.

Sõidueksamil

Eksami kuupäeval tuleks minna kohale umbes 15-20 minutit enne eksami algust. Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Kui eksamineeritaval ei ole isikut tõendavat dokumenti kaasas või see on kehtetu, siis teda sõidueksamile ei lubata.

Sõidueksami päeval toimub kohtumine eksamineerijaga teenindussaalis.
Enne sõidueksami algust tutvustab eksamineerija eksamineeritavale sõidueksamil kehtivat korda ja esitab sõiduki kasutamise kohta mõned küsimused.
Sellest, milliseid küsimusi täpsemalt esitatakse, saab lugeda siin 

Sõidueksami kestus on vähemalt 45 minutit. Enne teeliiklusse minekut toimub  mootorsõiduki ohutuse kontrolli läbiviimine ja sõidueksami sissejuhatav osa. Nende toimingutele kuluv aeg lisandub sõidueksami ajale. Vaata lühikest videolõiku kuidas sõidukit kontrollida.

Sõidueksami käigus sõidetakse nii asulas kui asulavälisel teel. Sõidueksam jaguneb kaheks: sõidueksami esimene järk ja teine järk.
Sõidueksami esimeses järgus hinnatakse eksamineeritava oskust sooritada nõutavad sõidueksami harjutused.
Eksami esimeses järgus kontrollitakse õpilase oskusi parkimisharjutuste tegemisel vähese liiklustihedusega teedel.

 • Piiratud alal tagasipööramine ( joonis 1 ) Vaata videot
 • Parkimine manöövriga ( joonis 2 )
 • Tagurdamine otsesuunas või kurvi mööda ( joonis 3 )
 • Parkimine rööpselt ( joonis 4 )

Kaks esimest harjutust (piiratud alal tagasipööramine ning parkimine manöövriga) on kohustuslikud. Kolmanda harjutuse valib eksamineerija ülejäänud kahe harjutuse seast.

 

Joonis 1. Piiratud alal tagasipööre

 

Piiratud alal tagasipööre

Harjutuse kirjeldus.

Auto tuleb piiratud alal tagasi pöörata ning jätkata sõitu esialgsele vastupidises suunas.
Eksamineeritav valib iseseisvalt tagasipöördeks sobiva lahenduse eksamineerija poolt valitud kohas.
Kasutada võib lisamanöövreid.

Hindamisel arvestatavad vead:
1. auto väljub ettenähtud ala või tee piiridest;
2. juht ei käitu ohutult.

 

Joonis 2. Parkimine manöövriga (valitakse üks parkimise viis alljärgnevatest näidetest).

 

Parkimine manöövriga

Parkimimine manöövriga

 

Parkimine pöördega

Parkimine pöördega manöövriga

Harjutuse kirjeldus.

Auto parkimine pöördega vasakule või paremale parkimiskohale. Sõidu suuna võib määrata eksamineerija.
Auto paiknemist võib korrigeerida selliselt, et on aru saada juhi kavatsus valitud parkimiskohta kasutada.

Hindamisel arvestatavad vead:

1. auto ei paikne manöövri lõppedes Liiklusseadusest tulenevate nõuete kohaselt;
2. auto parkimine parkimiskohta tähistaval teekattemärgisel;
3. auto vale parkimine.

Joonis 3. Tagurdamine otsesuunas või kurvi mööda.

 

Sirgjooneline tagurdamine

Harjutuse kirjeldus.

Tagurdada autoga 20–30m ja peatuda nii, et auto pikitelg on paralleelne tee äärega. Kui tagurdatakse kurvi mööda, peab olema nähtavus küllaldane.

Hindamisel arvestatavad vead:

1. juht sõidab sõiduteelt välja;
2. juht sõidab vastassuunavööndisse;
3. juht ei käitu ohutult.

Joonis 4. Parkimine rööpselt.

 

Parkimine rööpselt

Harjutuse kirjeldus.

Parkida auto rööpselt ja nõuetekohaselt ning seejärel sõita parkimiskohalt välja. Parkimiskoht võib olla tähistatud teekattemärgisega või olla tähistamata.
Sõidu suuna võib määrata eksamineerija.

Hindamisel arvestatavad vead:

1. auto ei paikne manöövri lõppedes liiklusseadusest tulenevate nõuete kohaselt;
2. auto parkimine parkimiskohta tähistaval teekattemärgisel;
3. auto parkimine sõiduteed tähistavale äärele*;
4. auto vale parkimine (näiteks teise auto blokeerimine, autost ei ole võimalik väljuda).

* Sõiduteed tähistavaks ääreks on vastav teekattemärgis või sõidutee äärekivi.

On oluline teada, et sõidueksami esimeses järgus nõutavate harjutuste tegemiseks on aega kokku kuni 10 minutit. Arvestades, et selle aja jooksul tuleb teha kolm harjutust, pole see aeg väga pikk. Keskmiselt kulub heade oskustega õpilastel ühe parkimisharjutuse tegemiseks umbes 1 minut või veidi rohkem. Seetõttu tasub õpilasel enne sõidueksamile minekut koos oma sõiduõpetajaga testida, kui kiiresti õpilane nõutud harjutusi sooritab.

Tagasi esilehele

 

Eksami teises järgus hinnatakse eksamineeritava käitumist liikluses ning oskust juhtida sõidukit iseseisvalt ja ohutult erineva liiklustihedusega teedel. Sõidueksami teises järgus peab eksamineeritav sõidukit iseseisvalt, ohutult, säästlikult ja sujuvalt juhtima erineva liiklustihedusega asula- ja asulavälistel teedel ning olema võimeline sõidukiirust kohandama vastavalt tee- ja ilmaoludele. Kui tee- ja ilmaolud lubavad, siis peab eksamineeritav olema võimeline juhtima sõidukit suurima lubatud kiirusega.
Sõidueksami sooritamiseks on vaja, et eksamineeritav oskaks sõidukit ohutult käsitseda ning liikluses iseseisvalt ja ohutult toime tulla. Samuti on oluline, et eksamineeritaval oleks piisav ohutunnetus. Kogu eksami vältel peab eksamineeritav toimima ohutult ning liiklusreeglite kohaselt.

Pärast sõidueksamit

Pärast eksamit teeb eksamineerija kokkuvõtte sõidueksamist ning annab teada, kas sooritasite eksami või mitte. Sõidueksami tulemuse saab teada kohe pärast eksamit.

Sõidueksami tulemus märgitakse järgmiselt:

 • „arvestatud“ – eksamineeritav on saavutanud kvalifikatsiooninõuded tasemel, mida iseloomustab väljundite eesmärgipärane kasutamine. Eksam on sooritatud;
 • „arvestatud märkustega“ – eksamineeritav on saavutanud kõik kvalifikatsiooninõuded piisaval tasemel. Spetsiifilisemate ning detailsemate teadmiste ja oskuste osas avaldub ebakindlus ja ebatäpsus. Eksam on sooritatud;
 • „mittearvestatud“ – eksamineeritav ei ole saavutanud kvalifikatsiooninõudeid piisaval tasemel. Tüüpolukordades esineb teadmiste ja oskuste kasutamine piiratud viisidel ning avalduvad puudujäägid, mis osutuvad takistuseks lubamaks iseseisva sõidukijuhina liiklusesse. Eksam on mittesooritatud.
 • “hindamata” – mittesooritatud eksamil hindamata kvalifikatsiooninõuded.

Eksam on arvestatud, mis edasi?

Palju õnne eksami eduka sooritamise puhul! Nüüd tuleb pöörduda Transpordiameti teenindusbüroosse, et vormistada juhiluba.

Eksam on mittearvestatud. Mis edasi saab ja millal saab uuesti sõidueksamit teha?

Pärast sõidueksamit väljastatakse eksami kohta raport.
Sõidueksami raport on eksamineeritavale kättesaadav Transpordiameti e-teeninduse postkastis, logides sisse e-teenindusse. Raportis on kirjas sõidueksamil esinenud vead. Sõidueksami raport tuleks hoolikalt läbi lugeda, või ka sõidutundi kaasa võtta, kuna sealt saab sõiduõpetaja infot, millele tuleks harjutades rohkem tähelepanu pöörata.

Sõidueksami tulemusega mittenõustumisel võib esitada Transpordiametile vaide 30 päeva jooksul arvates eksamitulemuse teatamisest. Vaie peab olema kindlasti allkirjastatud, ning seda on võimalik esitada nii posti teel, läbi e-teeninduse autenditult, külastades endale sobilikku Transpordiameti teenindusbürood või Transpordiameti kodulehe kaudu valides teemaks „Vaie“.

Sõidueksami salvestisega tutvumiseks tuleb esitada allkirjastatud taotlus eksamikeskuse juhatajale e-posti teel info@transpordiamet.ee. Salvestisega on võimalik tutvuda Transpordiameti teenindusbüroodes (Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi). Salvestisele on juurdepääs vaid eksamineeritaval (ja tema esindajal).

Uue sõidueksami aja saab broneerida Transpordiameti e-teeninduses.

Kindlasti tuleks jätkata järjekindla harjutamisega ning jälgida, et sõiduõppesse ei tekiks pause. Samuti tasub hoida värskena oma liiklusteooria teadmised.

Pärast iga kolmandat mittearvestatud sõidueksamit tuleb läbida autokoolis vähemalt 2 sõidutundi (jätkuõpe). Autokooli jätkuõppest oleme pikemalt kirjutanud siin.

Kui on vajadus võtta sõidutunde, siis aitame Teid meelsasti. Saame Teid aidata, kui valmistute Transpordiameti sõidueksamiks. Samuti saab meie autokoolis teha jätkuõpet. Võtke meiega ühendust, tel. 55 07 555 või 5623 0088.