Kuidas asuda õppima autokooli?

Alljärgnevalt tutvustame lühidalt, kuidas käib koolituskursusele asumine ja seal õppimine Ecodrive Autokoolis.

Kuidas asuda autokooli õppima?

Kui on soov autokooli õppima asuda, tuleb alustada mootorsõiduki juhtimist lubavast tervisetõendist. Tervisetõendi taotlemisest saab lähemalt lugeda siin.
Kui nõutav tervisetõend on olemas, tuleks järgmise sammuna võtta ühendust autokooliga ning registreerida ennast kursusele. Pärast seda edastab koolitaja Teile koolituslepingu. Pärast lepinguga tutvumist ja selle digiallkirjastamist tuleb see saata koolitajale, samuti tuleb edastada andmed tervisetõendi kohta. Koolitaja saadab Teile arve ning kui see on tasutud, siis registreerib koolitaja Teid kursusele ning loob Teile konto e-õppe keskkonnas. Koos konto loomisega antakse ka sellele ligipääsuks vajalikud andmed ning liiklusteooria õppimine võibki alata.
E-õppes õppides omandatakse samad liiklusteooria teadmised mis klassiõppeski. Erinevus on selles, et e-õppes saab õppida endale sobival ajal ja kohas.

Paralleelselt e-õppekeskkonna konto loomisega väljastab koolitaja Teile ka õpingukaardi. Kokkuleppel sõiduõpetajaga saab alustada õppesõidutundidega. Sõiduõpetajaga lepite täpsemalt kokku selle, kus ja millal algavad sõidutunnid. Õpingukaart peab õppesõitu tehes alati kaasas olema, samuti peab sõidutunnis kaasas olema isikut tõendav dokument.

Autokoolis käimine – teooriaõpe, õppesõit ja muud koolitused

Liiklusteooria õppimine toimub e-õppekeskkonnas iseseisvalt, samuti tuleb vajadusel kasutada iseseisvalt muid õppematerjale (Liiklusseadus, Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele, Liikluskindlustuse seadus jms). Teooriakursuse alguses viib koolitaja läbi konsultatsioonitunni, samuti toimuvad liiklusteooria konsultatsioonid koolitaja juhendamisel kursuse kestel, pärast I, II ja III mooduli läbimist.
E-õppekeskkonnas tuleb sooritada moodulite vahekontrollid ja test.

Õppesõit toimub sõiduõpetaja juhendamisel. Sõidutundide algus lepitakse kokku sõiduõpetajaga. Ühe sõidutunni pikkus on 45 minutit. Õppesõidu käigus õpitakse selgeks ohutuks liiklemiseks vajalikud oskused: sõidu alustamine ja lõpetamine, paiknemine teel, ristmike ületamine jms. Samuti harjutatakse sõidutundides parkimist.
Hetkel on seadusega ettenähtud minimaalne sõidutundide arv 21 sõidutundi. Kui palju õppesõidu tunde tegelikkuses kulub, selgub õppeprotsessi käigus. Enamikel juhtudel tuleks arvestada vähemalt kahekordse kohustusliku sõidutundide arvuga.
Ecodrive Autokoolis toimub õppesõit automaatkäigukastiga autodega.

Lisaks teooriaõppele ning õppesõidule on veel mõned seadusega ette nähtud koolitused, mis B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse käigus läbida tuleb. Esmaabikoolitus annab tulevasele juhile esmased teadmised esmaabi osutamise kohta. Pimedasõidukoolitusel õpitakse selgeks tulede kasutamise reeglid ning harjutatakse ka tulede kasutamist pimeda ajal. Libedasõidukoolituse käigus tehakse liberajal õpetaja juhendamisel erinevaid harjutusi, mis aitavad tulevasel juhil libedates teeoludes paremini hakkama saada. Nendest koolitustest saab lähemalt lugeda siin.

Autokooli lõpetamine

Kui liiklusteooriakursus ja kohustuslikud sõidutunnid ning lisakoolitused on läbitud ning kui sõiduoskus on saavutanud nõutava taseme, jõuab kätte aeg teooria- ja sõidueksami sooritamiseks. Esmalt tuleb sooritada teooriaeksam. Selle käigus tuleb lahendada erinevaid testülesandeid, kokku on teooriaeksamil 60 küsimust ning eksami sooritamiseks peab õigeid vastuseid olema vähemalt 56.

Kui teooriaeksam on edukalt sooritatud, on käes aeg teha sõidueksam. Sõidueksami edukaks sooritamiseks tuleb eksamil sõita selliselt, et ei esineks tõsiseid vigu ega ohtlikke liiklusolukordi. Sõidueksami hindamisel lähtutakse seadusega ette nähtud nõuetest (Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele).

Liiklusteooriaeksami ja sõidueksami eduka sooritamise järel väljastab autokool õpilasele koolituskursuse tunnistuse. Sellega on autokoolis õppimine jõudnud lõpule ning järgmine samm juhiloa saamise teekonnal on pöördumine Maanteeametisse ning seal liiklusteooria ja sõidueksami sooritamine. Sellest saab juba lähemalt lugeda siin.

automaadi load

Tee esimene samm juba täna

Alusta koolitusele registreerimisega ja juba lähiajal sa juhid autot!